NAŠE USLUGE

Kako Vam možemo pomoći

Poresko i Privredno pravo

* Savjetovanje i zastupanje u postupcima poreskih kontrola
* Savjetovanje i zastupanje u carinskim postupcima, prilikom izdavanja različitih carinskih odobrenja, te u postupcima carinskih prekršaja
* Pružanje pravne pomoći, te zastupanje u postupku prinudne naplate duga po osnovu poreza
* Zastupanje u različitim postupcima pred Upravom za indirektno oporezivanje
* Porezno savjetovanje i zastupanje u različitim poreskim i carinskim postupcima pred nadležnim državnim organima
* Kreiranje osnivačkih akata privrednih društava, te ugovora iz različitih oblasti poslovanja
* Osnivanje privrednih društava, upis kod registara nadležnih sudova, te registracija kod poreskih institucija