TARIFA

Tarifa

Advokatska tarifa FBiH / Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata (“Službene Novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 22/04 od 24.04.2004. godine i 24/04 od 08.05.2004. godine) je donesena na osnovu člana 31 Zakona o advokaturi Federacije BiH i člana 41 Statuta Advokatske komore FBiH, na Skupštini Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 18.10.2003. i na osnovu odobrenja Ministarstva Pravde FBiH broj : 01-130/97 / (Sl. Novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 22/04 od 24.04.2004 i 24 /04 od 08.05.2004.) ADVOKATSKA TARIFA FBiH (TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA Federacije Bosne i Hercegovine) “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 22/04 od 24.04.2004.god. i 24/04 od 08.05.2004.god. Član 1. Ukoliko pismenim ugovorom između advokata i njegovog klijenta nije ugovoreno drugačije, advokatu pripada nagrada za izvršeni rad po odredbama ove Tarife. I KRIVIČNI – KAZNENI POSTUPAK Sastavljanje podnesaka Član 2 Krivične – kaznene prijave – 240 KM Podnesci sa obrazloženim odštetnim zahtjevima 50% od nagrade iz člana 12. Podnesci branitelja u prethodnom postupku, nakon potvrde optužnice i u toku glavnog pretresa – 50% nagrade iz člana 4. tačka 1. Prigovor protiv optužnice – nagrada iz člana 4. tačka 1. Prijedlozi za odlaganje izvršenja kazne, uslovni otpust i brisanje osude – 300 KM Prijedlozi za rehabilitaciju i molbe za pomilovanje – 300 KM Drugi podnesci s kraćim obavještenjem, obavijesti u postupku i slično u vezi sa radnjama iz tačaka 4. i 5. – 60 KM Učešće branitelja u prethodnom postupku (istrazi) Član 3. Za učestvovanje u svojstvu branitelja u istrazi prilikom ispitivanja okrivljenog ili u svojstvu zastupnika oštećenog, advokatu pripada nagrada kao za odbranu iz člana 4. tačka 1., te za svaki drugi i svaki dalji započeti sat i to: a) pred općinskim sudom – 60 KM b) pred kantonalnim sudom – 75 KM c) pred Vrhovnim sudom FBIH – 90 KM d) pred Sudom BIH (osim za djela navedena pod tačkom e.) – 120 KM e) pred Sudom BIH u postupcima za ratne zločine i predmetima ustupljenim od strane Tribunala u Hagu ) – 150 KM Za učestvovanje u svojstvu branitelja u radnjama dokazivanja (pretresanje stana, prostorija, osoba i slično) advokatu pripada nagrada u visini od 50% nagrade predviđene u tački 1. ovog člana, te nagrada za svaki drugi i svaki dalji započeti sat kao što je to u njoj predviđeno. Za učestvovanje u svojstvu branitelja odnosno istražitelja u sprovodjenju istrage, advokatu pripada nagrada po svakom satu utrošenog vremena i to: a) za djela iz nadležnosti općinskog suda – 60 KM b) za djela iz nadležnosti kantonalnog suda – 60 KM c) za djela iz nadležnosti Vrhovnog suda FBIH i Suda BIH – 120 KM d) za djela iz nadležnosti Suda BIH u postupcima za ratne zločine i predmetima ustupljenim od strane Tribunala u Hagu – 150 KM Nagrada iz prethodnog stava ne može biti manja od dvostrukog iznosa nagrade po članu 4. stav 1. Za radnje koje se izvode izvan suda, osim naknade po utrošenom satu, advokatu pripada i nagrada kao iz tačke 1. ovog člana, te pravo na naknadu troškova po članu 37. Odbrana okrivljenog (osumnjičenog i optuženog), zastupanje oštećenog, kao i odbrana pravnog lica na glavnom pretresu Član 4. Za odbranu optuženog (učinitelja ili pravne osobe), zastupanje privatnog tužitelja ili oštećenog, advokatu pripada sljedeća nagrada: a) pred sudijom pojedincem Općinskog suda – 300 KM b) pred vijećem trojice Općinskog – 600 KM c) pred Kantonalnim/županijskim sudom – 900 KM e) pred vijećem Suda BIH – 1200 KM Za odbranu optuženog i zastupanje oštećenog pred drugostepenim sudom, advokatu pripada sljedeća nagrada: – na sjednici vijeća drugostepenog suda kao za odbranu pred prvostepenim sudom; – na pretresu koji se vodi pred pred Kantonalnim / Županijskim sudom – 900 KM; – na pretresu koji se vodi pred Vrhovnim sudom FBIH – 1200 KM; – na pretresu koji se vodi pred Sudom BIH – 1200 KM Za odbranu u prvostepenom postupku protiv maloljetnika, advokatu pripada nagrada za učestvovanje: – u pripremnom postupku – 300 KM; – na ročištu ili glavnom pretresu – 450 KM; Kada glavni pretres neprekidno traje duže od jednog dana, advokatu pripada nagrada iz tačke 1. ovog člana za prvi dan pretresa, a 50% za drugi i svaki dalji dan pretresa, te naknada po tački 5. ovog člana. Ako zbog prekida ili odlaganja, glavni pretres započinje iznova, advokatu za ponovljeni pretres pripada iznos nagrade predviđen u stavu 1. ovog člana. Osim nagrade za sudjelovanje na pretresu, pripremnom ročištu ili sjednici, za drugi i svaki dalji započeti sat pretresa, ročišta ili sjednice vijeća, advokatu pripada naknada po članu 3. tačka 1. ove Tarife. Ukoliko je poslije podignute optužnice, a prije izvodjenja dokaza, došlo do obustave postupka, ili je došlo do odlaganja pretresa, advokatu pripada 50% nagrade iz ovog člana. Za prisutnost svjedočenju, rekonstrukcijama i ostalim sudskim radnjama koje se izvode izvan zgrade suda, advokatu pripada nagrada kao za odbranu po ovom članu i naknada po članu 37. Pritvorski predmeti Član 5. Ukoliko se osumnjičeni ili optuženi nalazi u pritvoru, nagrada advokata kao branitelja se uvećava za 25% za sve radnje iz ove Tarife koje su poduzete po advokatu, za vrijeme dok pritvor traje. Učešće branitelja u pregovorima o krivnji i u zaključenju sporazuma o priznavanju krivnje Član 6. Za učešće advokata u pregovorima sa tužiteljem o krivnji osumnjičenog, advokatu pripada nagrada kao za učešće u odbrani po članu 4. stav 1. Ukoliko su pregovori o krivnji okončani zaključivanjem sporazuma o krivnji, advokatu pripada dodatna nagrada u visini kao iz prethodnog stava. Izjašnjavanje o krivnji Član 7. Za sudjelovanje u izjašnjavanju o krivnji koju optuženi daje sudiji za prethodno saslušanje, advokatu pripada nagrada kao za odbranu, po članu 4. stav 1. Posebno obimne ili teže krivične stvari Član 8. U posebno obimnim ili težim krivičnim stvarima, advokatu odredjenom od strane suda za cijeli postupak ili za pojedine dijelove postupka, na zahtjev advokata će se odobriti paušalna nagrada, koja prelazi nagrade iz prethodnih članova. Pravni lijekovi (žalba) Član 9. Za žalbu protiv presude sačinjenu za optuženog ili oštećenog, advokatu pripada ista nagrada kao i za odbranu odnosno zastupanje po članu 4. stav 1. Za odgovore na žalbu protiv presude, advokatu pripada 75% nagrade iz stava 1. ovog člana. Za žalbe protiv rješenja o odredjivanju ili produžavanju pritvora, o primjeni odgojno-popravnih mjera i mjera sigurnosti, o upućivanju u zavod za liječenje ili psihijatrijsku ustanovu, oduzimanju predmeta, kao i drugih rješenja protiv kojih se može ulagati žalba, te odluku o troškovima, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog člana. Prijedlozi za ponavljanje postupka, kao i žalbe protiv rješenja o odbijanju prijedloga za ponavljanje postupka nagradjuju se po članu 4. tačka 1. Nagrada za sačinjavanje odgovora na prijedloge iz tačke 4. ovog člana iznosi 75% nagrade iz člana 4. tačka 1. II POSTUPAK ZBOG PRIVREDNIH PRESTUPA I PREKRŠAJNI POSTUPAK Postupak privrednih prestupa Član 10. Za zastupanje u postupku privrednih prestupa, advokatu pripada sljedeća nagrada: Za sastavljanje prigovora protiv zapisnika finansijske policije i drugih organa koji predstavljaju osnovu za pokretanje postupka – 240 KM Za odbranu na pretresu – 300 KM Za odbranu na ročištu na kojem se pretres nastavlja – 150 KM Za sastav pravnih lijekova – 300 KM Prekršajni postupak Član 11. Za zastupanje u prekršajnom postupku advokatu pripada sljedeća nagrada: Za odbranu na ročištu u prekršajnom postupku pred Općinskim sudom za prekršaje – 240 KM Za pristup na svako naredno ročište – 120 KM Prigovor protiv rješenja donesenih u skraćenom postupku – 150 KM Za sastav pravnih lijekova – 240 KM Za odbranu u prekršajnom postupku po Zakonu o prekršajima kojima se povređuju federalni propisi – 450 KM Za sastav pravnih lijekova u prekršajnom postupku po Zakonu o prekršajima kojima se povređuju federalni propisi – 450 KM III PARNIČNI POSTUPAK Osnovica za obračunavanje Član 12. Kao osnovica za određivanje nagrade u parničnom postupku primjenjuje se sljedeća tabela: Vrijednost spora (KM) Cijena nagrade (KM) 1,00 KM - 5.000,00 KM 240 KM 5.001,00 KM - 10.000,00 KM 360 KM 10.001,00 KM - 30.000,00 KM 720 KM 30.001,00 KM - 50.000,00 KM 1080 KM 50.001,00 KM - 75.000,00 KM 1440 KM 75.001,00 KM - 100.000,00 KM 1800 KM 100.001,00 KM - 1,000.000,00 KM 1.800 KM + 12 KM za svakih započetih 1.000,00 KM 1,000.001,00 KM - 5,000.000,00KM 13.200 KM + 6 KM za svakih započetih 1.000,00 KM Primjena osnovice za obračun nagrade Član 13. Prilikom obračunavanja pojedinih radnji u postupku, advokatu pripada: 100% nagrade pripada za sljedeće pravne radnje u toku postupka: a) sastav tužbe (nagrada za sastav tužbe obuhvata sve pripremne radnje potrebne za njeno sačinjavanje) ili sastav odgovora na tužbu (nagrada za sastav odgovora na tužbe obuhvata sve pripremne radnje potrebne za njegovo sačinjavanje, kao i za otklanjanje posljedica njegovog nepodnošenja u predviđenom roku, te eventualnog postavljanja protivtužbenog zahtjeva); b) zastupanje tužitelja ili tuženog na pripremnom ročištu (nagrada obuhvata sve pripremne radnje potrebne za zastupanje na pripremnom ročištu). U slučaju ponovljenog postupka, nakon ukidajuće drugostepene odluke, punomoćnicima pripada pravo na potpunu nagradu i za ponovljeno pripremno ročište; c) zastupanje tužitelja ili tuženog na ročištu za glavnu raspravu (nagrada obuhvata sve pripremne radnje potrebne za zastupanje na ročištu za glavnu raspravu) U slučaju ponovljenog postupka nakon ukidajuće drugostepene odluke, punomoćnicima pripada pravo na potpunu nagradu i za ponovljeno ročište za glavnu raspravu. d) sastav žalbe ili odgovora na žalbu na prvostepeno rješenje o mjerama osiguranja e) sastav tužbe ili odgovora na tužbu u arbitražnom postupku f)zastupanje na ročištu u arbitražnom postupku. 2. 125% nagrade pripada za sljedeće pravne radnje u toku postupka: a)sastav žalbe na presudu, uključujući tu i žalbu na konačno rješenje doneseno u postupku smetanja posjeda (nagrada obuhvata proučavanje presude i sve pripremne radnje potrebne za njeno sačinjavanje); b) sastav odgovora na žalbu na presudu uključujući tu i žalbu na konačno rješenje doneseno u postupku smetanja posjeda (nagrada obuhvata proučavanje presude, žalbe i sve pripremne radnje potrebne za njeno sačinjavanje); c) zastupanje tužitelja ili tuženog na raspravi pred drugostepenim sudom (nagrada obuhvata sve pripremne radnje potrebne za zastupanje); 3. 150% nagrade pripada za sljedeće pravne radnje u toku postupka: a) sastav vanrednih pravnih lijekova (nagrada obuhvata sve pripremne radnje potrebne za njihovo sačinjavanje); b) sastav tužbe kojom se pobija odluka u arbitražnom postupku. 4. 75% nagrade pripada za sljedeće pravne radnje u toku postupka: a) zastupanje stranke prilikom uviđaja b) sastav prijedloga za osiguranje c) sastav odgovora na prijedlog za osiguranje d) zastupanje stranke na ročištu za osiguranje 5. 50% nagrade pripada za sljedeće pravne radnje u toku postupka: a) naknada za svaki sljedeći dan nastavljene glavne rasprave (bez obzira da li se glavna rasprava nije mogla okončati zbog nedostatka vremena ili zbog toga što se neki od dokaza nije mogao izvesti); b) za sastav obrazloženih podnesaka c) zastupanje stranke na račištu za zamolbeno izvođenje dokaza (pored ove nagrade, stranci i njenom punomoćniku pripadaju i putni troškovi do suda pred kojim se dokazi zamolbeno izvode); d) sastav žalbe protiv rješenja (osim žalbe na konačno rješenje doneseno u postupku smetanja posjeda); e) sastav podnesaka u postupku osiguranja kojima se traži izmjena mjere osiguranja, obustavljanje mjere osiguranja ili prodaje stvari na koje se odnosi mjera osiguranja; f) sastav prijedloga za osiguranje dokaza, za donošenje dopunske presude i prijedloga za ispravku presude. 6. 25% nagrade pripada za sljedeće pravne radnje u toku postupka: a) naknada za izgubljeno vrijeme u slučaju da se pripremno ročište ili ročište za glavnu raspravu odlaže na samom ročištu na prijedlog jedne od stranaka. 7. U postupcima gdje se po odredbama Zakona o parničnom postupku ne može utvrditi vrijednost spora, smatraće se radi utvrđivanja vrijednosti spora i primjenu ove Tarife da je vrijednost spora: – u predmetima radi razvoda ili poništenja braka, o postojanju ili nepostojanju braka 10.000,00 KM; – u predmetima za utvrđivanje ili osporavanje očinstva, o čuvanju i odgoju djece 10.000,00 KM; – u sporovima iz radnih odnosa (poništenje otkaza, utvrđivanje prava na rad i sl.),osim u procjenjivim predmetima 5.000,00 KM; 8. Za zastupanje pred međunarodnom arbitražom, advokatu pripada naknada predviđena u članu 12. i u tačkama 1. – 5 ovog člana uvećana za 100%. IV IZVRŠNI POSTUPAK Član 14. U izvršnom postupku osnovicu za obračun nagrade čini zbir glavnog potraživanja, dospjelih kamata i drugih sporednih potraživanja. Za sastavljanje prijedloga za izvršenje, prijedloga za donošenje mjera za osiguranje tražbina, prigovora protiv rješenja i odgovora na prigovore protiv rješenja o izvršenju, visina nagrade utvrđuje se na osnovu člana 12. Za zastupanje na ročištima i učestvovanje u provođenju izvršenja, advokatu pripada nagrada iz člana 12. u vezi sa članom 13. Za sastavljanje pravnih lijekova, advokatu pripada nagrada iz člana 12. u vezi sa članom 13. Za sastav aukcijskih uslova i prijedloga za utvrđivanje vrijednosti,advokatu pripada nagrada iz člana 7. tač. 1. Ostali podnesci iznose 50% nagrade iz člana 12. u vezi sa članom 13. V POSTUPAK STEČAJA I LIKVIDACIJE Član 15. Nagrada za sačinjavanje prijedloga za pokretanje stečajnog postupka i postupka likvidacije privrednih društava određuje se na osnovu člana 12. Prijave potraživanja i sastav podnesaka koji sadrže činjenične navode ili obrazložene prijedloge iznose 50% nagrade iz člana 12. Za zastupanje na ročištu za ispitivanje potraživanja i na ročištu za diobu, advokatu pripada 50% nagrade iz člana 12. u vezi sa članom 13., ali ne manje od 120 KM. Za sastavljanje pravnih lijekova, advokatu pripada nagrada iz člana 12. u vezi sa članom 13. VI VANPARNIČNI POSTUPAK Član 16. Za sastavljanje podnesaka kojima se pokreće postupak, advokatu pripada sljedeća nagrada: – za određivanje naknade za eksproprisane ili preuzete nekretnine, za utvrđivanje najamnine ili zakupnine, za raspravljanje ostavine, te u svim drugim procjenjivim predmetima – 50% nagrade iz člana 12. – za razvrgnuće zajednice nekretnina – 360 KM – za uređenje međa – 300 KM – u ostalim neprocjenjivim predmetima – 240 KM; – za amortizaciju isprava – 50% nagrade iz člana 12. u vezi sa članom 13., ali ne više od 240 KM. Za sastavljanje podnesaka u toku postupka, ako sadrže činjenične navode, advokatu pripada 50% nagrade iz člana 12. Za protestiranje mjenice, advokatu pripada 25% nagrade iz člana 12. Za zastupanje na ročištima, advokatu pripada nagrada kao u tački 1. ovog člana, a za pristup na ročište na kojem se nije raspravljalo zbog nedolaska protustranke ili zbog povlačenja prijedloga 50% nagrade iz tačke 1. ovog člana. Za sastavljanje pravnih lijekova, advokatu pripada nagrada iz tačke 1. ovog člana. VII ZEMLJIŠNOKNJIŽNI POSTUPAK Član 17. Za sastavljanje zemljišnoknjižnih prijedloga, na osnovu kojih se odlučuje o upisu, brisanju, predbilježbi i zabilježbi nekog prava, advokatu pripada 240 KM. Za sastav ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz tačke 1. ovog člana. Za sastavljanje pravnih lijekova, nagrada je kao u tački 1. ovog člana. VIII UPRAVNI POSTUPAK Član 18. Za prijedloge i podneske kojima se pokreće upravni postupak u procjenjivim predmetima, nagrada iznosi 50% nagrade iz člana 12. Za podneske kojima se pokreće upravni postupak, podneske sa činjeničnim navodima i obrazložene prijedloge u neprocjenjivim predmetima, nagrada iznosi 240 KM. Za porezne prijave na osnovu podataka iz knjiga koje je porezni obaveznik dužan voditi, za obrazložene podneske u poreznim, carinskim i deviznim predmetima, u postupku oduzimanja prava vlasništva u javnom interesu i u postupcima iz stambenih odnosa, nagrada iznosi 50% nagrade iz člana 12. Za ostale podneske nagrada iznosi 25% nagrade iz člana 12. Za zastupanje na ročištima u upravnom postupku, nagrada se određuje kao u tački 1. ovog člana, a za drugi i svaki dalji sat zastupanja 60 KM. Za sastav žalbe, prijedloga za ulaganje zahtjeva za zaštitu zakonitosti i prijedloga za ponavljanje postupka, advokatu pripada 75% nagrade iz člana 12. IX UPRAVNI SPOR Član 19. Nagrada za sastav tužbe, odgovora na tužbu i podnesaka koji sadrže činjenična i pravna obrazloženja, žalbe i odgovora na žalbu, kod procjenjivih predmeta nagrada se određuje po članu 12. u vezi sa članom 13., a kod neprocjenjivih predmeta ona iznosi 240 KM. Nagrada za zastupanje na raspravi utvrđuje se kao u tački 1. ovog člana. X POSTUPAK ZA UPIS U REGISTAR DRUŠTAVA Član 20. Nagrada za sačinjavanje prijave za upis osnivanja privrednih društava u registar privrednih društava iznosi 600 KM. Nagrada za sačinjavanje prijave za upis promjene podataka bitnih za pravni promet u registar privrednih društava iznosi do 600 KM. Ostali podnesci u toku postupka za upis iznose 60 KM. Nagrada za sastav pravnih lijekova, kao i tužbe za pobijanje upisa, advokatu pripada nagrada kao u tački 1. odnosno 2. ovog člana, uvećana za 25%. Za svako ročište, na kojem se raspravljalo o glavnoj stvari ili su se izvodili dokazi, nagrada je kao i u tački 1. odnosno 2. ovog člana, a za ostala ročišta, na kojima se prije raspravljanja o glavnoj stvari postupak završio povlačenjem tužbe, nagodbom ili presudom na osnovu priznanja, nagrada se umanjuje za 50%. XI POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOVIMA Član 21. Za sastav apelacije kojom se pokreće postupak pred ustavnim sudovima, advokatu pripada 200% nagrade iz člana 12. u procjenjivim predmetima, a u neprocjenjivim predmetima nagrada iznosi 900 KM. Za sastav ostalih podnesaka u toku postupka, advokatu pripada nagrada 50% iz tačke 1. ovog člana. Za zastupanje i sudjelovanje na raspravi, advokatu pripada nagrada iz tačke 1. ovog člana. XII NEPROCJENJIVI PREDMETI Član 22. U neprocjenjivim predmetima, koji nisu obuhvaćeni odredbama ove Tarife, a niti se vrijednost predmeta spora može na drugi način utvrditi, advokat ima pravo na nagradu: u postupku pred općinskim sudom ili općinskim upravnim organima – 240 KM u postupku pred kantonalnim / županijskim sudovima ili organima istog nivoa – 300 KM u postupku pred Vrhovnim sudom FBIH ili organima istog nivoa – 360 KM. XIII RAZNO Sastavljanje isprava Član 23. Za sastavljanje ugovora, advokatu pripada nagrada iz člana 12. Za ugovore koji se sastavljaju na obrascima, advokatu pripada 50% nagrade iz predhodne tačke. Za sastavljanje isprava o pravnim poslovima, koji nisu procjenjivi, kao što su ortački ugovori, ugovori o zajedničkoj gradnji, ugovori o načinu korištenja i održavanja zgrade, ugovori o pretvaranju idealnog suvlasništva u etažno vlasništvo na zgradama, ugovori o diobi imovine nakon razvoda braka, ugovori o doživotnom izdržavanju, ugovori o ustupanju i raspodjeli imovine za života i slično, određuje se sljedeća nagrada: – ako je u ugovoru naznačena vrijednost ugovora, nagrada se određuje prema članu 12, – ako u ugovoru nije naznačena vrijednost ugovora, nagrada iznosi 240 KM. Za jednostavne i jednostrane izjave volje nagrada iznosi 90 KM. Za sastavljanje oporuke, nagrada iznosi 240 KM. Opomene Član 24. Za sačinjavanje činjenično i pravno obrazložene opomene protivnoj strani da plati određeni iznos, ispuni neku obavezu ili radnju, nagrada iznosi 25% od iznosa iz člana 12. Ukoliko zbog nepostupanja po opomeni dođe do pokretanja sudskog ili upravnog postupka, sud će trošak opomene iz stava jedan ovog člana priznati kao trošak sudskog, odnosno upravnog postupka. Klauzule pravomoćnosti i izvodi iz registara Član 25. Za pribavljanje klauzule pravomoćnosti ili izvršnosti presude ili rješenja, nagrada advokata iznosi 45 KM. Za pribavljanje izvoda iz zemljišnih knjiga i registra privrednih društava ili pribavu drugih isprava, advokatu pripada nagrada od 90 KM. Naknada po utrošenom satu Član 26. Advokat ima pravo da obračuna nagradu po utrošenom vremenu i to po 30 KM za svako započeto pola sata, u sljedećim slučajevima: Usmena pravna mišljenja i pravni savjeti Pismeni pravni savjeti i pismena pravna mišljenja i to samo u slučaju ako je to klijent od njega zatražio. Nagrada za pismeni pravni savjet i mišljenje, koje je na zahtjev klijenta sačinjen na stranom jeziku, uvećava se za 50%. Učestvovanje na konferencijama i sastancima Razmatranje i pregled spisa u svim postupcima ili za uvid u zemljišne knjige, registre i ostale javne knjige. Za čekanje na raspravu ili za vrijeme vijećanja suda, za odsustvo iz kancelarije za vrijeme putovanja i sl.ali najviše 8 sati dnevno. Dopisi klijentu, zamjeniku, protivnoj strani i drugim sudionicima u pravnim poslovima klijenta. Za sve druge pravne radnje kada odredbama ove Tarife ili ugovora nije predviđen drugačiji način određivanja nagrade Zastupanje više osoba Član 27. Kad advokat u istom postupku zastupa više osoba, pripada mu pravo na povišenje osnovnih tarifnih stavki, utvrđenih odredbama Tarife. U takvom slučaju kao vrijednost spora se uzima zbir vrijednosti tužbenih zahtjeva svih klijenata koje zastupa, te se broj bodova utvrđen na osnovu te vrijednosti spora uvećava za po 20% za drugog i svakog narednog klijenta kojeg advokat zastupa, s tim da to povećanje ne može biti veće od 100% nagrade koja predstavlja osnov za uvećanje. Iznos uvećane nagrade raspodjeljuje se na jednake dijelove na svakog od zastupanih klijenata. Ako postoji očigledna nesrazmjera u potrebi za angažovanjem kod zastupanja pojedinih klijenata u istom postupku, a zastupa je isti advokat, advokat može sa klijentima sporazumno odrediti drugi način obračuna nagrade. Ugovaranja nagrade Član 28. Advokat može slobodno ugovoriti visinu nagrade sa svojim klijentom neovisno od odredaba ove Tarife. Uslov za punovažnost ovog ugovora je da bude sačinjen u pismenom obliku i da nije protivan važećim propisima Bosne i Hercegovine. Smatraće se da je uslov pismenog zaključivanja ugovora zadovoljen i u slučaju izmjene pisama, fax ili e-mail poruka. Kao ugovor se neće priznati odredbe koje su dodane u tekst punomoći ili bilo kojeg drugog dokumenta koji nema karakter ugovora o zastupanju. Ugovorom se za nagradu advokatu može ugovoriti na jedan od sljedećih načina: Na osnovu broja utrošenih sati potrebnog angažovanja advokata, pri čemu su ugovorne strane slobodne u utvrđivanju nagrade za jedan sat. Na zahtjev klijenta, advokat je prilikom zaključivanja ugovora dužan da da procjenu o broju sati koji će mu biti potrebni za obavljanje povjerenog posla. Ugovorne strane mogu ugovoriti gornji limit nagrade za određeni posao u slučaju ako bi nagrada prema utrošenom broju radnih sati bila veća od utvrđenog limita. Uvećanjem u određenom procentu nagrade utvrđene ovom Tarifom Određivanje fiksnog iznosa nagrade za određeni posao Određivanje mjesečnog iznosa naknade za obavljanje jednog ili više poslova za klijenta čije obavljanje će trajati određeni vremenski period. Za obavljanje poslova za domaćeg klijenta u stranoj zemlji, ili za stranog klijenta u BIH, advokat može ugovoriti primjenu advokatske Tarife te strane zemlje u kojoj se obavlja posao ili iz koje potiče njegov klijent. Kombinacijom navedenih metoda, kao i na drugi način koji nije protivan odredbama važećih propisa. Ako je ugovor o određivanju nagrade sa advokatom zaključila neuka osoba, a ugovoreni iznos nagrade je očigledno nesrazmjeran uloženom radu i potrebnoj stručnosti, Upravni odbor Regionalne advokatske komore može na njen zahtjev utvrditi odgovarajući iznos nagrade koji je stranka dužna platiti advokatu. Porez na promet Član 29. Pored nagrade za zastupanje, advokat je dužan da obračuna klijentu i porez na promet na advokatske usluge, osim ukoliko u zakonom predviđenim slučajevima ne postoji obaveza plaćanja ovog poreza. Odnos nagrade koju je dužan platiti klijent i dosuđene nagrade Član 30. Iznos nagrade i troškova dosuđen advokatu u postupku ne utiču na obračun nagrade i troškova između advokata i njegovog klijenta za izvršene usluge i ostvarene izdatke u vezi sa izvršenjem tih usluga. Na zahtjev klijenta, advokat je dužan sačiniti pismeni obračun nagrade i svih izdataka koje je imao. Advokat kojeg imenuje Regionalna advokatska komora ili Advokatska komora Federacije BiH da pro bono zastupa ili brani neku osobu, nema pravo od nje tražiti nagradu za zastupanje, a u slučaju da su mu dosuđeni troškovi na teret protivne stranke, advokat ih ima pravo naplatiti isključivo od protivne stranke. XIV NAKNADA TROŠKOVA Član 31. Advokatu pripada naknada troškova za sve stvarne izdatke koji su bili potrebni za izvršenje povjerenih mu poslova. Za obavljanje poslova izvan sjedišta advokatske kancelarije, advokatu pripada naknada putnih troškova za prevoz i dnevnica. Advokat ima pravo na naknadu troškova prevoza u visini cijene avionske karte ili drugog prevoznog sredstva koje koristi. Za upotrebu vlastitog automobile, advokatu pripada nagrada od 35% važeće cijene benzina za svaki pređeni kilometar. Ukoliko visina dnevnice nije posebno ugovorena, advokat ima pravo na dnevnicu u visini dnevnice sudije kantonalnog/županijskog suda na području gdje se nalazi advokatska kancelarija. Ako mora ostati na putu izvan sjedišta kancelarije duže od jednog dana ili mora prenoćiti u hotelu, advokat ima pravo na naplatu dnevnice i troškova hotelskog smještaja, osim u hotelu “L” kategorije. XVI PRIMJENA ADVOKATSKE TARIFE Član 32. Advokat primjenjuje Tarifu koja je na snazi u trenutku kada je rad izvršen. Advokat obračunava nagradu klijentu prema vrijednosti boda važećoj u momentu njene naplate. Sudovi i drugi organi u odluci o troškovima postupka određivaće nagradu za pruženu pravnu pomoć stranci od strane advokata prema odredbama Tarife koja je važila u momentu pružanja pravne pomoći. Nagrada se određuje prema odredbama Tarife, bez obzira na eventualno postojanje ugovora kojim je nagrada advokata definisana na drugi način.