NAŠE USLUGE

Kako Vam možemo pomoći

Poresko i Privredno pravo

* Savjetovanje i zastupanje u postupcima poreskih kontrola
* Savjetovanje i zastupanje u carinskim postupcima, prilikom izdavanja različitih carinskih odobrenja, te u postupcima carinskih prekršaja
* Pružanje pravne pomoći, te zastupanje u postupku prinudne naplate duga po osnovu poreza
* Zastupanje u različitim postupcima pred Upravom za indirektno oporezivanje
* Porezno savjetovanje i zastupanje u različitim poreskim i carinskim postupcima pred nadležnim državnim organima
* Kreiranje osnivačkih akata privrednih društava, te ugovora iz različitih oblasti poslovanja
* Osnivanje privrednih društava, upis kod registara nadležnih sudova, te registracija kod poreskih institucija

Upravno pravo

* Savjetovanje i zastupanje u postupcima za izdavanje različitih dozvola i odobrenja pred nadležnim organima
* Zastupanje u postupcima za izdavanje lokacijske informacije, dozvole za građenje i upotrebne dozvole
* Savjetovanje i zastupanje u slučajevima inspekcijskih kontrola državnih organa
* Zastupanje u upravnom postupku, te pokretanje i zastupanje u upravnim sporovima
* Savjetovanje i zastupanje u postupcima za ostvarivanje prava iz penziijsko-invalidskog osiguranja

Postupci stečaja i likvidacije

* Pravno savjetovanje, analiza stanja privrednog društva, te mogućnosti restrukturiranja ili reorganizacije privrednog društva
* Kreiranje i podnošenje prijedloga za otvaranja postupaka stečaja i likvidacije kod nadležnih sudova u BIH
* Podnošenje prijava potraživanja nadležnim sudovima, te zastupanje stečajnog dužnika ili povjerilaca u postupcima stečaja i likvidacije
* Pokretanje sudskih postupaka povodom odluka stečajnih upravnika

Ugovorno i Stvarno pravo

* Analiza ugovornih klauzula, te kreiranje različitih vrsta ugovora (ugovor o zakupu, ugovor o zajmu, ugovor o poslovnoj saradnji, ugovor o kupoprodaji i dr.)
* Zastupanje u postupcima proisteklih iz ugovornih odnosa (ništavnost ugovora, poništavanje ugovora i dr.)
* Savjetovanje oko kupovine, prodaje ili izgradnje nekretnina
* Zastupanje u postupcima sticanja vlasništva nekretnina, upis prava nad nekretninama u odgovarajuće evidencije bez prisustva klijenta
* Zastupanje u postupcima zaštite prava vlasnika nad nekretninama, te uznemiravanja i oduzimanja posjeda
* Zastupanje u postupcima upisa založnog prava nad pokretnom i nepokretnom imovinom dužnika

Porodično i Nasljedno pravo

* Pružanje pravne pomoći, te zastupanje u postupcima razvoda braka
* Zastupanje u postupcima povjeravanja i starateljstva nad maloljetnom djecom
* Zastupanje u postupcima vezanim za izdržavanje djece, supružnika i bliskih srodnika
* Zastupanje u postupcima utvrđivanja i diobe bračne stečevine
* Pružanje pravne pomoći, te zastupanje u ostavinskim postupcima
* Sastavljanje različitih vrsta isprava iz oblasti nasljednog prava (ugovor o poklonu, ugovor o doživotnom izdržavanju, testament i dr.)

Naplata potraživanja

* Pružanje pravne pomoći i zastupanje u parničnim postupcima pred naležnim sudovima u BIH radi naplate potraživanje
* Pružanje pravne pomoći i zastupanje u izvršnim postupcima pred nadležnim sudovima u BIH radi naplate potraživanje

Radno pravo

* Kreiranje različitih vrsta ugovora o radu, te kreiranje internih akata preduzeća iz oblasti radno- pravnih odnosa (pravilnika o unutrašnjoj organizaciji privrednog društva, sistematizacija radnih mjesta i dr.)
* Pokretanje i vođenje postupka za utvrđivanje odgovornosti radnika
* Pružanje pravne pomoći, te zastupanje radnika u disciplinskim i drugim postupcima u kojima se utvrđuje odgovornost radnika
* Savjetovanje, te zastupanje u postupcima radi ostvarivanja prava iz radno-pravnih odnosa

Krivično i Prekršajno pravo

* Kreiranje i podnošnje krivičnih prijava nadležnim organima na teritoriji BIH
* Pregovaranje i zaključivanje sporazuma o priznanju krivice, te odbrana u krivičnom postupku
* Pružanje savjeta i pravne pomoći, te zastupanje okrivljenog u prekršajnom postupku.